“Shout out to Jordan Yanco…awesome dialect coach. If you need coaching, he’s your man! Cheers Jordan!” — Shaun K.

Contact